ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ

291
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ

ತಕ್ಷಣ ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನರ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು,

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ

ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೂದುಗುಂಬಳ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519 ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಂತರ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ತಕ್ಷಣ ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519

ನಂತರ ಈ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಂಡಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೇ ಇರುತ್ತೀರೋ ಹೆಂಗಸರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆಸಬೇಕು ನಂತರ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು.

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಬೂದುಗುಂಬಳ ಕಾಯಿಗೆ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿರಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ನಂತರ ಆಗುವುದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.

ತಕ್ಷಣ ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519

ನಂತರ ಅದು ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ದೀಪವು ಜಾಸ್ತಿಯ ಸಮಯ ಉರಿಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಿರುಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಜಾಗದ ಬಾಗಿಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೂ

ತಕ್ಷಣ ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519

ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 2 ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉರಿಯಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇನು ಇಲ್ಲ ಇತರ ದೀಪವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಯಾರು ತುಳಿಯದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ.

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠಂ : ಪ್ರಧಾನ ತಾಂತ್ರಿಕರು, ದೈವಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಹರ್ಷಿ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9606655519

ಇವರು ಅಸ್ಸಾಂಮಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕಾಮಕ್ಯದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಚೌಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಿಮ್ಮವರನ್ನೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ, ಸಾಲಬಾದೆ, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಮಾಟಮಂತ್ರ ನಿವಾರಣೆ, ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ,ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರತನ ದೋಷ, ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ, ವಾಮಾಚಾರ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ದಂತಹ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಕಠಿಣ ಧನ ದಾರಿದ್ಯದಂತಃ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಷ್ಟ ಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 21 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9606655519

ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ:

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ

ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ

6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here