ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

219
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 988044450 ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನಾ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವಿಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವ ಲೋಹದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 988044450 ಆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವಿಗ್ರಹ, ಶೋಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹ ಹೀಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ತಪ್ಪು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 988044450 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಅವುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕಿನ ದೇವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಗದಿತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 9 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಗ್ರಹದ ಶುದ್ಧತೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ತಾಮ್ರದ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲವಿರುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶನಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರುಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಬದಲು ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ:

ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಗಲಾಟೆ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಗಣಪತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಳು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಕಾಲ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನಸ್ತಾಪ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here