ಶತ್ರು ತಡೆ ಬಂಧನ ತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶತ್ರು ಮಂತ್ರ ಎಂತದ್ದೇ ಶತ್ರು ಇರಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ

338

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಶತ್ರು ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶತ್ರು ತಡೆ ಬಂಧನ ತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶತ್ರು ಮಂತ್ರ ಎಂತದ್ದೇ ಶತ್ರು ಇರಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ
ಶತ್ರು ತಡೆ ಬಂಧನ ತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶತ್ರು ಮಂತ್ರ ಎಂತದ್ದೇ ಶತ್ರು ಇರಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ

ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಗೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಲವಂಗವನ್ನು ಚುಚ್ಚುಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಲವಂಗವನ್ನು ಗೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಸೂಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಗೊಂಬೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ” ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶತ್ರು ಮಾಯಾವಿಯಾಮಿ ” ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಗೊಂಬೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಗೊಂಬೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಚುಚ್ಚುಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 121 ಬಾರಿ ಗೊಂಬೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂಜಿಯಿಂದ “ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶತ್ರುಮಾಯಾವಿಯಾಮಿ” ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿ 121 ಸಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಬೇಕು.

ಗೊಂಬೆಗೆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಗುಂಡಿಗೆ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಖಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.

ಶತ್ರು ತಡೆ ಬಂಧನ ತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶತ್ರು ಮಂತ್ರ ಎಂತದ್ದೇ ಶತ್ರು ಇರಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ
ಶತ್ರು ತಡೆ ಬಂಧನ ತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶತ್ರು ಮಂತ್ರ ಎಂತದ್ದೇ ಶತ್ರು ಇರಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ

ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ ಪಂಡಿತ್: ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 

6 ರಾಶಿಯವ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಧನ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ

ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಯೋಗ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಶತ್ರು ತಡೆ ಬಂಧನ ತಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶತ್ರು ಮಂತ್ರ ಎಂತದ್ದೇ ಶತ್ರು ಇರಲಿ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here