ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ದೂರ ಆಗಿದ್ರೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ

580

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಆದರ ಆ ಹುಡುಗ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಜಗಳವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ದೂರ ಆಗಿದ್ರೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ
ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ದೂರ ಆಗಿದ್ರೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ

ನೀವು 11 ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೋ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು 11 ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು “ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಗಮೋಹಿನಿ ಮನಮೋಹಿನಿ ವಶಂ ಪಠ್ ಸ್ವಾಃ” ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

“ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಗಮೋಹಿನಿ ಮನಮೋಹಿನಿ ವಶಂ ಪಠ್ ಸ್ವಾಃ” ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಲವಂಗವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಬಾರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಲವಂಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೊ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಓಡಾಡುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಲವಂಗವನ್ನು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸುಖಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. 7 ಬಾರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಲವಂಗವನ್ನು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಶೀಕರಣಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳು ನಿವಾರಣೆಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುವ ರಾಶಿಗಳು
ಜನವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುವ ರಾಶಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ ಪಂಡಿತ್: ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 

6 ರಾಶಿಯವ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಧನ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ

ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಯೋಗ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ದೂರ ಆಗಿದ್ರೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here